واحد خوش نقشه طبقه ۱۷، تازه ساز در منطقه بسفرس سیتی​​​​​​​