رزيدانس لوکس با كليه امكانات​​​​​​​

27 کیلومتر تا فرودگاه Sabiha  ، فاصله 4 کیلومتر تا اتوبان TEM و فاصله 7 کیلومتری تا اتوبان E5 و فاصله  11 کیلومتر تا پل بسفر