هر شخص با خريد ملك در تركيه با هر مبلغي مي تواند تقاضاي اقامت در تركيه را داشته باشد.
در صورتي كه ملك خريداري شده ارزشي معادل و يا بالاتر از ٢٥٠ هزار دلار آمريكا را داشته باشد، مطابق قانون به خريدار و خانواده و اعضاي زير ١٨ سال، بلافاصله ، اقامت دائم و پاسپورت تركيه اعطا مي گردد. لازم به ذكر است كه ٢٥٠ هزار دلار مي تواند مجموع سرمايه گذاري شما در تركيه باشد و نيازي نيست كه در يك ملك متمركز شود، مي توان چند خانه با ارزش مجموعا ٢٥٠ هزار دلار خريداري نمود و تقاضاي پاسپورت تركيه را داشت.
در صورتي كه ملك خريداري شده پايين تر از ٢٥٠ هزار دلار باشد، به شخص و خانواده و اعضاي زير ١٨ سال، اقامت يكساله ي قابل تمديد داده مي شود، و مطابق قانون بعد از ٥ سال تمديد، به اقامت دائم تركيه ختم خواهد شد كه پس از اخذ اقامت دائم مي توان تقاضاي پاسپورت تركيه را نمود.
در پايان ذكر اين نكته ضروريست كه اقامت هاي توريستي كه با اجاره ي خانه صادر مي گردند، هرگز به اقامت دائم ختم نخواهند شد.

اقامت ملکی