اصطلاحاتی که در هنگام خرید ملک در ترکیه باید آنها را بدانید:​​​​​​​

تاپو (tapu) چیست ؟
تاپو نام سند مالکیت در ترکیه است. به سند رسمی ملک تاپو می گویند.
 
نوتر (noter) چیست ؟
به دفتر ثبت اسناد رسمی نوتر می گویند.
 
ایپوتک ( ipotek) چیست ؟
ملک هایی که از وام بانکی استفاده کرده اند ویا در رهن می باشند ایپوتیک می نامند.
 
اکسپرتیز (exper) چیست ؟
به گزارش کارشناس رسمی در خصوص وضعیت وارزش گذاری ملک بر اساس سن بنا ، محله ، امکانات ملک و ... اکسپرتیز می گویند.
این گزارش کارشناسی برای تمامی اتباع خارجی در خرید و فروش ملک اجباری است.
 
بروت (burut) چیست ؟
سهم مالکین از راهرو و فضا های مشترک مانند آسانسور و سالن های ورزشی ، استخر و محوطه و ... در بر می گیرد.
در ترکیه ملک با این متراژ خریداری می شود و هنگام فروش هم با همین متراژ به فروش می رسد.
 
نت (net) چیست ؟
متراژ نت شامل خالصی استفاده واحد آپارتمان می باشد، منجمله دیوار ها زیر کابینت ها و ...
 
کات ایرتفاک(kat irtifaki) چیست ؟
به سند اعیان (واحد آپارتمان) کات ایرتفاک می گویند.
 
پارسل (parsel) چیست ؟
به سهم عرصه (زمین) پارسل می گویند.
 
پای (pay) چیست ؟
به سهم مشاعی از واحد آپارتمان را می گویند. مثلاً سه دانگ مختص یک فرد است و سه دانگ دیگر ممکن است برای فرد دیگری باشد.
 
ساتیش بدلی(satış bedeli) چیست ؟
به ارزش خرید ملک ساتیش بدلی می گویند.مثلاً ملکی را که  خریداری نموده اید مبلغ 200000 لیر پرداخت نموده اید در این قسمت باید قید شود.
 
تاپو مصرف لری (tapu masrafları) چیست ؟
به هزینه های اداره ثبت اسناد رسمی تاپو مصرف لری می گویند.
 
ورگی (vergi) چیست ؟
به مالیات خرید ملک ورگی می گویند.
 ​​​​​​​